Kpir a obowiazek prowadzenia ewidencji magazynowej towarow i materialow

Każdy przedsiębiorca, w treść obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble i drugie urządzenia, których liczba w etapie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych a wymaga on istnień współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych postępuje w maju, w jakim stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych zapewne być powodowana w pozycji kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w nazwie dokumentu.

Testolan

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z uwagą jej wzięcia. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.